תקנון המפלגה

תקנון המפלגה

שם המפלגה הוא "תל"ם – תנועה לאומית ממלכתית בהנהגת משה (בוגי) יעלון" (להלן: המפלגה)

א.  מטרות המפלגה

אלו הן מטרות המפלגה:

 1. המפלגה תפעל לחזק ולבצר את מדינת ישראל בארץ ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה, משגשגת ומוסרית, תוך טיפוח החינוך והערכים היהודיים-ציוניים המשותפים, והצבת מנהיגות ישרה ומחויבת שטובת המדינה ואזרחיה, ללא הבדל דת, גזע, מין או מגדר, בראש מעייניה.
 2. המפלגה תפעל למען הבטחת ריבונותה ובטחונה של מדינת ישראל ולמען בטחון כל אזרחיה, ותחתור להשגת שלום אמת בין מדינת ישראל ושכנותיה.
 3. המפלגה תפעל לעידוד כלכלה חופשית ופתוחה לעולם.
 4.  המפלגה תפעל לשיפור, פיתוח ושדרוג השירותים והטיפול באזרחי המדינה, ולצמצום הבירוקרטיה והרגולציה, לרווחת אזרחי המדינה בכל תחומי החיים: הבריאות, החינוך, הדיור, התחבורה, התשתיות הלאומיות, ההתיישבות, החקלאות, הרווחה, הביטחון האישי והתעשייה.
 5. המפלגה תפעל לקביעת סדרי עדיפויות לאומיים בתכנון, במימון ובביצוע, תוך מיצוי מיטבי של המשאבים הלאומיים ובקרה על עמידה ביעדים בכל דרגי הביצוע.
 6. המפלגה תפעל לטיפוח התרבות, החברה והספורט, באופן שוויוני ומייצג, ולמתן עדיפות בהקצאת משאבים והשקעה באוכלוסיות כבעלי מוגבלויות, נכים, קשישים וצעירים.

ב.  החברות במפלגה

ב.1.  זכאות לחברות

כחבר במפלגה יכול להתקבל מי שנתקיימו בו כל התנאים המצטברים הבאים:

 1. הוא אזרח מדינת ישראל;
 2. הוא בעל זכות בחירה בבחירות לכנסת ישראל;
 3. הוא אינו חבר במפלגה אחרת, אינו נכלל ברשימת מועמדים לכנסת שהוגשה על-ידי מפלגה אחרת, ואינו פועל מטעם מפלגה אחרת או רשימת מועמדים שהוגשה על-ידי מפלגה אחרת;
 4. הוא מזדהה עם מטרות המפלגה, מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, ופועל לקידום מטרות המפלגה ומדיניותה כפי שהוגדרו בתקנון זה;
 5. הוא שילם את דמי ההצטרפות או את דמי החבר שנקבעו לפי הוראות תקנון זה במועדם, ככל שנדרש לעשות כן;
 6. הוא לא הורשע בפסק דין בעבירה שיש עמה קלון, אלא אם חלפו שבע שנים מפסק הדין הסופי בעניינו.
 7. הוא לא ריצה עונש מאסר בפועל, אלא אם חלפו שבע שנים מהמועד שבו סיים לרצות את מאסרו.

ב.2.  הצטרפות למפלגה

 1. מועמד המבקש להצטרף כחבר למפלגה יחתום על בקשת הצטרפות אישית באמצעות טופס מקוון או בכתב (להלן: בקשת ההצטרפות).
 2. בקשת ההצטרפות תכלול את שם המבקש, כתובת מגוריו, מספר תעודת זהות, פרטי ההתקשרות (מס' טלפון וכתובת דוא"ל), וכן הצהרה כי המבקש ממלא אחר התנאים המפורטים בפרק ‎ב.1 לתקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראות התקנון.
 3. הנהלת המפלגה מוסמכת לדחות בקשת הצטרפות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובשל טעמים שיפורטו בכתב.
 4. החלטת הנהלת המפלגה שלא לקבל בקשת הצטרפות תימסר למבקש בכתב בתוך 45 יום ממועד הגשת הבקשה.
 5. מבקש שבקשתו סורבה יהא רשאי להגיש בקשה נוספת בחלוף שנה לפחות מהמועד בו סורבה בקשתו לאחרונה.

ב.3.  דמי חברות

 1. כל חבר מפלגה ישלם דמי חברות, ככל שייקבעו על-ידי הנהלת המפלגה.
 2. הנהלת המפלגה רשאית לפטור חבר מדמי חברות, והיא גם רשאית לתת הנחה בדמי החבר.

ב.4.  זכויות וחובות של חבר המפלגה

 1. חבר המפלגה מחויב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמפלגה, ולחתור להגשמת מטרותיה של המפלגה בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות מוסדותיה.
 2. התקנון והחלטות מוסדותיה של המפלגה מחייבים את כל חברי המפלגה, והם יפעלו על-פיהם.
 3. חבר המפלגה יהא זכאי, בכפוף לאמור בתקנון זה, לבחור ולהיבחר לכל תפקיד או מוסד של המפלגה.
 4. חבר המפלגה יהא רשאי, בכפוף לאמור בתקנון זה, להיבחר מטעם המפלגה כנציגה בכנסת, בממשלה או ברשות מקומית.

ב.5.  הפסקת חברות

 1. החברות במפלגה תפקע:

א.     במותו של החבר;

ב.      בפרישתו מן המפלגה על-פי הודעה בכתב;

ג.      בהרחקתו מן המפלגה לפי החלטה של בית הדין של המפלגה;

ד.      אם החבר לא שילם דמי חברות במועדם, ככל שחלה עליו חובה לעשות כן, וגם לאחר שניתנה לו התראה בכתב על כך – לא שילם את דמי החברות;

ה.     אם חדל להתקיים בחבר אחד (או יותר) מהתנאים המנויים בפרק ‎ב.1 לתקנון זה.

ג.   מוסדות המפלגה

 1. מוסדות המפלגה הם אלה:

א.     יו"ר המפלגה;

ב.      הנהלת המפלגה;

ג.      ועידת המפלגה;

ד.      ועדת הבחירות;

ה.     ועדת הביקורת;

ו.       בית הדין;

ז.      סניפי המפלגה.

ד.  יו"ר המפלגה

ד.1.  תפקידיו וסמכויותיו של יו"ר המפלגה

 1. יו"ר המפלגה עומד בראש המפלגה, ומתווה את מדיניותה ואת דרכי ניהולה.
 2. יו"ר המפלגה עומד בראש ועידת המפלגה.
 3. יו"ר המפלגה יכהן כיו"ר הנהלת המפלגה וכחבר מן המניין בה, וימנה את הנהלת המפלגה ואת מנהלה הכללי מבין חבריה.
 4. יו"ר המפלגה ימנה את באי כוחה של המפלגה לפי חוק המפלגות, תשנ"ב-1992 וחוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973.
 5. יו"ר המפלגה יעמוד בראש רשימת המועמדים שתגיש המפלגה לכנסת, ויהיה מועמד המפלגה לכהונה כראש ממשלת ישראל.
 6. יו"ר המפלגה יקבע את רשימת מועמדי המפלגה לכנסת, ואת סדר שיבוצם ברשימה, ויציג את הרשימה בפני ועידת המפלגה. יו"ר המפלגה רשאי לשבץ ברשימת המועמדים לכנסת מטעם המפלגה גם מי שאינו חבר המפלגה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 7. יו"ר המפלגה מוסמך להחליט באופן בלעדי על חתימה על הסכמים קואליציוניים, על הצטרפות המפלגה כחברה בקואליציה, על שיתוף פעולה עם מפלגות או גופים אחרים, לרבות בעניין הגשת רשימת מועמדים לכנסת ביחד עם מפלגה אחרת, וכן להרכיב ממשלה ולמנות שרים ככל שתוטל עליו המשימה על ידי נשיא המדינה, בהתאם לדין.
 8. יו"ר המפלגה יעמוד בראש הסיעה שתייצג את המפלגה בכנסת, ויכהן כראש הסיעה.
 9. יו"ר המפלגה יקבע את זהותם של השרים ושל סגני השרים מטעם המפלגה, ואת זהותם של המועמדים מטעמה של הסיעה שתייצג את המפלגה בכנסת לתפקיד סגן יו"ר הכנסת, חברי ועדות הכנסת ויושבי ראש של ועדות הכנסת.
 10. בכל עניין בו לא נתונה הסמכות למי ממוסדות המפלגה, ליו"ר המפלגה תהא סמכות שיורית להכריע בו. יו"ר המפלגה רשאי להאציל את סמכויותיו לאחד מחברי המפלגה או להנהלת המפלגה, על-פי הודעה בכתב.

ד.2.  בחירת יו"ר המפלגה

 1. עם ייסודה של המפלגה, יתמנה מר משה (בוגי) יעלון להיות יו"ר המפלגה (להלן: היו"ר הראשון).
 2. היו"ר הראשון, מר משה (בוגי יעלון), יכהן בתפקידו עד ליום 31.12.2024, או עד שיודיע על פרישה מתפקידו, או עד שייבצר ממנו לכהן כיו"ר המפלגה לפי קביעת בית הדין של המפלגה.
 3. היו"ר הראשון יהיה רשאי להציג את מועמדותו לתפקיד יו"ר המפלגה גם לאחר תום תקופת כהונתו.
 4. ההוראות שבפרק ד.2 זה להלן יחולו מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 31 עד 33 ובכפוף להן.
 5. יו"ר המפלגה ייבחר על-ידי חברי ועידת המפלגה. הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ייערכו כל ארבע שנים, במועד שייקבע על-ידי הנהלת המפלגה באישורו של יו"ר המפלגה.
 6. על אף האמור בסעיף 35 לעיל, ועידת המפלגה רשאית להחליט על קיומן של בחירות מיוחדות לתפקיד יו"ר המפלגה לפני כל מערכת בחירות לכנסת. בחירות מיוחדות יתקיימו לא יאוחר מהיום ה-75 שלפני מועד הבחירות לכנסת.
 7. הבחירות ליו"ר המפלגה תהיינה חשאיות ושוות.
 8. הנהלת המפלגה רשאית לקבוע מועד מוקדם יותר לבחירת יו"ר המפלגה.
 9. הנהלת המפלגה תודיע לחברי הוועידה על מועד כינוס הוועידה לצורך עריכת הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה בהודעה בכתב, שתישלח לכל חבר ועידה לפחות 30 יום לפני מועד הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה.
 10. כל חבר מפלגה המכהן כחבר ועידה רשאי להודיע על מועמדותו לתפקיד יו"ר המפלגה, בהודעה בכתב שתימסר להנהלת המפלגה בתוך 10 ימים ממועד ההודעה על עריכת בחירות לתפקיד יו"ר המפלגה.
 11. חברי ועידת המפלגה יבחרו את יו"ר המפלגה מבין המועמדים לתפקיד בהצבעה ברוב מבין קולות המשתתפים בהצבעה. אם ספירת הקולות תעלה כי איש מהמועמדים לתפקיד לא קיבל לפחות 40% מהקולות, תכונס בתוך 7 ימים ישיבת ועידה נוספת, וייערך סיבוב בחירות שני, בו יבחרו חברי הוועידה את יו"ר המפלגה מבין שני המועמדים שקיבלו את מרב הקולות בסיבוב הראשון. ליו"ר המפלגה ייבחר המועמד שקיבל את רוב קולות המשתתפים בהצבעה בסיבוב השני.
 12. אם חדל יו"ר המפלגה לכהן בתפקידו, בין אם מחמת פרישתו, ובין אם מחמת שלפי קביעת בית הדין נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, יתקיימו בחירות מיוחדות לראשות המפלגה בתוך 120 יום מהמועד בו הסתיימה כהונת היו"ר.
 13. ועידת המפלגה תבחר ממלא מקום זמני לתפקיד יו"ר המפלגה עד לבחירת יו"ר חדש למפלגה. ממלא המקום הזמני שייבחר על-ידי ועידת המפלגה רשאי להתמודד לתפקיד יו"ר המפלגה בבחירות מיוחדות אלה. לצורך כך תכונס ועידת המפלגה בתוך שבעה ימים מהמועד שבו חדל יו"ר המפלגה לכהן בתפקידו.
 14. ועידת המפלגה רשאית לאשר כי במקרה של בחירת ממלא מקום זמני לתפקיד יו"ר המפלגה, ניתן יהיה למנות לתפקיד זה גם מי שאינו חבר מפלגה, ובלבד שהוא מכהן כחבר הכנסת או כשר מטעם המפלגה.

ה.  הנהלת המפלגה

ה.1. תפקידיה וסמכויותיה של הנהלת המפלגה

 1. הנהלת המפלגה תנהל את ענייניה השוטפים של המפלגה, תהא מוסמכת לקבל בשמה כל החלטה בעניינים אלה ולבצע כל פעולה, בכפוף לכל דין, ויהיו מסורות לה כל הסמכויות הדרושות לניהול המפלגה, למעט הסמכויות שנקבעו בתקנון זה למוסד אחר של המפלגה.
 2. הנהלת המפלגה תהא אחראית על ניהול הכספים והחשבונות של המפלגה, שירוכז בידי גזבר המפלגה, תוך שמירה על כללי מינהל תקין בהתאם להוראות הדין ולהנחיות מבקר המדינה.
 3. הנהלת המפלגה תהא רשאית לקבוע חובת תשלום של דמי חבר שנתיים ודמי הצטרפות למפלגה ואת סכומיהם, ותהא רשאית לתת פטור מתשלום דמי החברות או הנחה בדמי החברות.
 4. הנהלת המפלגה תציג בראשית כל שנה אזרחית את תקציב הפעולות השנתי של המפלגה.
 5. הנהלת המפלגה תהא רשאית לפעול באמצעות ועדות משנה שימונו מקרב חבריה.
 6. הנהלת המפלגה תקבע את מועד הבחירות לוועידת המפלגה. הנהלת המפלגה אחראית לפרסם הודעה על קיומן של בחירות כאמור באתר האינטרנט של המפלגה או בעיתון יומי, 30 יום לפחות לפני מועד הבחירות.
 7. הנהלת המפלגה תקבע – באישורו של יו"ר המפלגה – את מועד הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה.
 8. הנהלת המפלגה רשאית, על פי החלטתה, לכנס את ועידת המפלגה לישיבות שאינן מן המניין, ובאופן דחוף ומיידי, וזאת בהתראה של לפחות 48 שעות מראש.
 9. הנהלת המפלגה רשאית, בכל עת, להביא הצעת החלטה מטעמה לכל מוסד או ועדה של המפלגה. הצעה מטעם הנהלת המפלגה תובא להצבעת המוסד הרלוונטי במפלגה בהזדמנות הראשונה (ולכל המאוחר בתוך 30 יום), אלא אם החליטה הנהלת המפלגה לדחות את ההצבעה.
 10. הנהלת המפלגה רשאית לבקש מבית הדין להפסיק את חברותו של אחד מחברי המפלגה או להשעות חבר מפלגה.
 11. הנהלת המפלגה תמנה את ועדת הבחירות של המפלגה.
 12. הנהלת המפלגה תמנה, באישורו של יו"ר המפלגה, את יו"ר מטה הבחירות בבחירות בהן מתמודדים המפלגה או חבריה.
 13. הנהלת המפלגה תמנה מבין חברי המפלגה את נושאי התפקידים הבאים:

א.     נשיא בית הדין וחברי בית הדין של המפלגה;

ב.      דובר המפלגה;

ג.      גזבר המפלגה;

ד.      מורשי החתימה של המפלגה;

ה.     היועץ המשפטי של המפלגה;

ו.       רואה החשבון של המפלגה.

ה.2. מינוי חברי הנהלת המפלגה וסדרי עבודתה

 1. חברי הנהלת המפלגה ומנהלה הכללי ימונו על ידי יו"ר המפלגה, מבין חברי המפלגה. מספרם של חברי ההנהלה יהא אי-זוגי, והוא לא יפחת מ-5.
 2.  חבר הנהלת המפלגה יכול להיות מועמד ברשימת המועמדים שתגיש המפלגה לכנסת.
 3. הנהלת המפלגה תקבע את סדרי עבודתה, ובכלל זאת תסדיר את מועדי ישיבותיה, הנושאים שעל סדר יומן ואופן ניהולן, וכן כל נושא אחר הקשור בפעילותה של הנהלת המפלגה.
 4. המניין החוקי לכינוסה של הנהלת המפלגה ולקבלת החלטות בה הוא 3 חברים.
 5. החלטותיה של הנהלת המפלגה תתקבלנה ברוב מבין קולות המשתתפים בהצבעה. היו הקולות שקולים, ליו"ר המפלגה או למי שיו"ר המפלגה אצל לו את סמכותו יינתן קול מכריע.
 6. החלטה של הנהלת המפלגה יכולה להתקבל גם באמצעות משאל טלפוני או באמצעות הצבעה בכתב, לרבות בדוא"ל.
 7. במקרה בו הנהלת המפלגה תמנה 4 חברים בלבד, כתוצאה ממצב של נבצרות זמנית של יו"ר המפלגה, ובתקופה זאת בלבד, יהא לחבר ההנהלה המבוגר ביותר קול כפול.

ו.    ועידת המפלגה

ו.1.   סמכויות הוועידה ותפקידיה

 1. ועידת המפלגה היא המוסד הדן בנושאים העקרוניים של המפלגה.
 2. תפקידי הוועידה, בכפוף להוראות תקנון זה, הם:

א.     לבחור את יו"ר המפלגה;

ב.      לדון ולהחליט בדבר שינוין של מטרות המפלגה;

ג.      לדון ולהחליט בדבר שינויו של שם המפלגה;

ד.      לדון ולהחליט בדבר שינויו של תקנון המפלגה;

ה.     לבחור את ועדת הביקורת של המפלגה;

ו.       לדון בכל נושא אשר הנהלת המפלגה או יו"ר המפלגה יחליטו להעבירו לדיון בפניה;

ז.      לבקש מבית הדין להכריז על נבצרותו של יו"ר המפלגה;

 1. הוועידה רשאית – באישורו של יו"ר המפלגה – לאצול את סמכות מסמכויותיה להנהלת המפלגה.

ו.2.  הרכב הוועידה

 1. הוועידה תמנה 50 חברים אשר ייבחרו מקרב חברי המפלגה.
 2. הוועידה הראשונה של המפלגה תורכב מחברים מייסדים אשר חתמו על הבקשה לייסוד המפלגה, ותכהן למשך 4 שנים ממועד כינוסה הראשון.
 3. חברי הוועידות הבאות ייבחרו על-ידי כלל חברי המפלגה, אחת ל-4 שנים.
 4. יו"ר המפלגה ישמש כיו"ר הוועידה, הן לוועידה הראשונה והן לוועידות שיכוננו אחריה.
 5. יו"ר המפלגה יהא רשאי להסמיך חבר ועידה אחר לעמוד במקומו באופן זמני כיו"ר הוועידה, ולהאציל לו סמכות מסמכויותיו מכוח תקנון זה.
 6. כל חבר מפלגה יהא רשאי להודיע על מועמדותו לתפקיד חבר ועידה, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לוועדת הבחירות תוך 30 יום מיום פרסום ההודעה על קיומן של בחירות לוועידת המפלגה.
 7. ביקש חבר ועידה להפסיק את חברותו בוועידה או שנבצר ממנו לשמש כחבר ועידה, יו"ר המפלגה יהא רשאי למנות במקומו חבר ועידה מבין חברי המפלגה.

ו.3.   כינוס הוועידה

 1. הוועידה תתכנס לישיבות מן המניין על-ידי זימון של יו"ר המפלגה או של הנהלת המפלגה, או על-פי בקשה בכתב שתופנה אל הנהלת המפלגה בחתימת למעלה מ-50% מחברי הוועידה, אך בכל מקרה לא פחות מפעם בשנה. הוגשה בקשה כאמור להנהלת המפלגה מטעם למעלה מ-50% חברי הוועידה – תתכנס הוועידה תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה האמורה.
 2. ועידת המפלגה תתכנס על ידי הודעה שתישלח בכתב לכל חבר ועידה בדואר רגיל או בפקס או בדואר אלקטרוני, ובה יצוינו יום, שעה, מקום וסדר יום לישיבה.
 3. המניין החוקי בישיבות הוועידה הנו לפחות 50% מחבריה.
 4. נוכח יו"ר הוועידה (או מי שיו"ר הוועידה אצל לו את סמכותו לעניין זה) כי מספר החברים בישיבה פחת מ-50% מחבריה, רשאי הוא, בחלוף שעתיים מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה, לקיים את הישיבה בכל מניין שהוא.

ו.4.   סדר יומה של הוועידה

 1. יו"ר המפלגה יקבע את סדר יומה, מועדה ומקום קיומה של ועידת המפלגה.
 2. למעלה מ-50% מחברי הוועידה רשאים לדרוש בכתב מיו"ר הוועידה להעלות נושא לדיון בישיבת הוועידה, ויו"ר הוועידה יעלה את הנושא לדיון בישיבה הקרובה של הוועידה. יו"ר הוועידה יהא רשאי לדחות את מועד הדיון בנושא האמור לישיבה שלאחר מכן.
 3. החלטות ועידת המפלגה יתקבלו ברוב של קולות המשתתפים בהצבעה, זולת אם החוק דורש רוב אחר. היו הקולות שקולים, קולו של יו"ר המפלגה יכריע בהצבעה.
 4. על אף האמור לעיל, ההחלטות הבאות תתקבלנה ברוב של 75% מכלל חברי הוועידה:

א.     החלטות בדבר שינוי מטרותיה או שמה של המפלגה;

ב.      החלטות על בחירות מיוחדות לתפקיד יו"ר המפלגה כאמור בסעיף ‎36 לעיל;

ג.      החלטה בדבר פנייה לבית הדין בנוגע לנבצרותו של יו"ר המפלגה.

ז.    ועדת הביקורת

 1. בהתאם לאמור בסעיף 19 לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992, למפלגה יהיה מוסד לביקורת. כחבר המוסד לביקורת יכול להיבחר כל חבר מפלגה (בכפוף להוראת סעיף ‎85 להלן), למעט חבר הנהלת המפלגה או בית הדין של המפלגה.
 2. ועידת המפלגה תבחר מבין חברי המפלגה את חברי ועדת הביקורת, ואת העומד בראשה.
 3. ועדת הביקורת תמנה שלושה חברים. יו"ר ועדת הביקורת יהיה רו"ח או עו"ד או בעל ניסיון מוכח בתחום הביקורת, ויתר חברי הוועדה יהיו בעלי השכלה רלוונטית.
 4. ועדת הביקורת מופקדת על הביקורת הפנימית במפלגה, לרבות הפעילות הכספית, טיפול בנכסים, טוהר מידות ומנהל תקין של המפלגה.
 5. תקופת כהונתה של ועדת הביקורת היא שלוש שנים. ניתן לשוב ולבחור חבר ועדת ביקורת שכהונתו הסתיימה.
 6. חברי המפלגה, עובדיה, נציגיה, העושים בשליחותה וכן מוסדותיה השונים יהיו נתונים לביקורתה של ועדת הביקורת.
 7. בפעולתה המקצועית לא תהיה ועדת הביקורת כפופה למרותו של אף מוסד ממוסדות המפלגה.
 8. ועדת הביקורת רשאית להיעזר באנשי מקצוע לשם מילוי תפקידיה.
 9. ועדת הביקורת תקבע את תכנית הביקורת, את הנושאים העומדים לביקורת ואת דרכי הבדיקה.
 10. הנהלת המפלגה תדון בדוחות ועדת הביקורת ובהמלצותיה.
 11. ועדת הביקורת תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנון זה.
 12. חברי ועדת הביקורת יהיו רשאים – בהודעה מראש – להשתתף כמשקיפים בישיבותיה של הנהלת המפלגה ובישיבותיה של ועידת המפלגה.

ח.  ועדת הבחירות

 1. הנהלת המפלגה תמנה מקרב חברי המפלגה את ועדת הבחירות ואת העומד בראשה, והיא רשאית למנות גם חברי הנהלה.
 2. ועדת הבחירות תמנה לפחות 3 חברים. היועץ המשפטי של המפלגה או מי שהוא יסמיך לכך ישמש כמשקיף בוועדת הבחירות.
 3. ועדת הבחירות תהא אחראית לקיום הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ולוועידת המפלגה, ולשם כך תקבע את סדרי עבודתה, ואת כל ההסדרים והפרטים הנוגעים לאופן עריכת הבחירות.

ט. בית הדין

ט.1. מינוי נשיא וחברי בית הדין

 1. הנהלת המפלגה תמנה את נשיא בית הדין של המפלגה ואת חברי בית הדין, והם יאושרו על-ידי ועידת המפלגה.
 2. נשיא בית הדין יהא עורך דין בעל ותק של 10 שנים לפחות. יתר החברים בו יהיו עורכי דין בעלי ותק של 5 שנים לפחות.
 3. בית הדין ימנה 7 חברים, שאינם חברים במוסדות המפלגה ואינם עובדי המפלגה, נבחרים או מועמדים מטעמה.
 4. כהונת חבר בבית הדין תימשך 4 שנים. ניתן לשוב ולבחור לבית הדין חבר שכהונתו הסתיימה.
 5. חדל אחד מחברי בית הדין לכהן בו במהלך כהונתו, תמנה הנהלת המפלגה חבר אחר לתפקיד, והוא יאושר על ידי ועידת המפלגה.

ט.2. סמכויות בית הדין

 1. בית הדין הוא המוסד השיפוטי העליון של המפלגה ואין הוא נתון למרותו של מוסד מפלגתי אחר אלא למרותו של הדין בלבד.
 2. בית הדין יהיה כפוף בראש ובראשונה לתקנון המפלגה. בהחלטותיו ישקול בית הדין את טובת המפלגה, וכן מוסמך הוא לשקול שיקולים נוספים, לרבות כללי הצדק הטבעי והיושר, הכל לפי שיקול דעתו. כל חברי המפלגה ומוסדותיה כפופים להחלטות בית הדין.
 3. לבית הדין של המפלגה סמכות בלעדית לדון בכל עניין הנוגע למפלגה, למוסדות המפלגה ולסמכותם, ולחברי המפלגה בכשירותם כחברים בה, וכן בפרשנות ובקיום הוראותיו של תקנון המפלגה ובקיום החלטותיהם של מוסדות המפלגה.
 4. בית הדין מוסמך ליתן פסק דין וכל החלטה אחרת, בהתאם לאמצעים המפורטים בתקנון זה.
 5. אין בסמכויות בית הדין כדי להקנות לו מעמד בקביעת מדיניות המפלגה או בהתערבות בהחלטות עקרוניות של מוסדות המפלגה.
 6. בית הדין רשאי – לפי בקשתה של ועידת המפלגה – להכריז על נבצרות זמנית או קבועה של יו"ר המפלגה. הדיון בבקשה כאמור יתקיים בהרכב של כל חברי בית הדין. החלטה בדבר נבצרותו של יו"ר המפלגה תתקבל פה אחד.

ט.3. סמכות משמעתית

 1. בית הדין רשאי להטיל על חבר מפלגה אחד או יותר מאמצעי המשמעת המפורטים להלן:

א.   אזהרה;

ב.    נזיפה;

ג.     השעיה מחברות במפלגה לתקופה שיקבע בית הדין;

ד.    הדחה מתפקיד במפלגה או מטעמה;

ה.    הרחקה של חבר מהמפלגה;

ו.   מתן כל סעד אחר אשר בית הדין ימצא לנכון וראוי בנסיבות העניין ואשר אין מניעה לתיתו על פי דין.

 1.  לבקשת יו"ר המפלגה, בית הדין רשאי להרחיק או להשעות מן המפלגה חבר מפלגה המכהן כחבר הכנסת אם פסק לגביו כי:

א.       הוא פעל בניגוד למשמעת המוטלת על חברי הסיעה בכנסת בעניינים מהותיים, כגון בנושאי מינוי ממשלה, הרכבה ושריה, תקציב, חוקי יסוד, הצבעות אמון ואי אמון בממשלה ועמדת המפלגה באשר להסכמים מדיניים;

ב.        הוא הפר את החלטות המפלגה בכך שנהג בניגוד להחלטות המפלגה מבלי לקבל אישור מפורש לכך מטעם יו"ר המפלגה או הנהלתה.

ט.4. סדרי הדין

 1. בית הדין של המפלגה ינהל את דיוניו בהרכב של שלושה דיינים, אשר ימונה לצורך דיון בעניין  מסוים על ידי נשיא בית הדין.
 2. נשיא בית הדין רשאי לקבוע כי נושא שהובא בפני בית הדין יידון בהרכב אחר, ובכל מקרה ההרכב יכלול מספר אי-זוגי של דיינים ולכל הפחות שלושה.
 3. נשיא בית הדין יקבע את סדרי העבודה של בית הדין.
 4. בית הדין יקבע את סדרי הדין בפניו (וכל שינוי בהם) ויפרסם אותם לחברי המפלגה ולמוסדותיה באתר האינטרנט של המפלגה.

י.    סניפי המפלגה

 1. הנהלת המפלגה תהא רשאית להחליט על הקמת סניפים של המפלגה ברחבי הארץ, לאחר היוועצות עם יו"ר המפלגה ובאישורו.
 2. ההחלטה על הקמת סניף תכלול הגדרה של תחום פעולתו הגיאוגרפי.
 3. סניפי  המפלגה כפופים למוסדות המפלגה ויקיימו את הוראותיהם.
 4. לכל סניף יהיה יו"ר אשר ייבחר על ידי הנהלת המפלגה וינהל את פעילות הסניף. הנהלת המפלגה רשאית להחליף את יו"ר הסניף על פי שיקול דעתה.
 5. סניף המפלגה אינו אישיות משפטית נפרדת מהמפלגה.
 6. פעילותו הכספית של הסניף תבוצע באמצעות גזברות המפלגה ועל פי הנחיותיה של הנהלת המפלגה.

יא. שינוי התקנון

 1. חברי ועידת המפלגה יוכלו להגיש להנהלת המפלגה הצעה לשינוי תקנון זה. על ההצעה המוגשת יהיו חתומים לפחות 25% מכלל חברי הוועידה.
 2. הצעת חברי הוועידה תובא לדיון בפני הנהלת המפלגה, וזו תוכל לאשרה, לדחותה או לאשרה בכפוף לשינויים.
 3. הצעה לשינוי תקנון אשר אושרה על-ידי הנהלת המפלגה תובא להצבעה בוועידת המפלגה, אשר תכריע בה ברוב של קולות המשתתפים בהצבעה.
 4. הצעה לשינוי תקנון אשר לא אושרה על ידי הנהלת המפלגה, תובא להצבעה בוועידת המפלגה אם חתומים עליה לפחות 50% מחברי הוועידה. במקרה כאמור, הרוב הדרוש לאישור ההצעה בוועידה יעמוד על 75% מכלל חברי הוועידה.
 5. הנהלת המפלגה רשאית להציע הצעות לשינוי תקנון זה, ולזמן את ועידת המפלגה לדיון בהן ולהצבעה עליהן; החלטת הוועידה על שינוי תקנון כאמור תתקבל ברוב של קולות המשתתפים בהצבעה.
 6. על אף האמור לעיל, כל עוד היו"ר הראשון מכהן בתפקידו – שינוי התקנון טעון את הסכמתו.

יב. הוראות כלליות

 1. במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תקנון זה לבין הוראות הדין או הנחיות מבקר המדינה, יקראו את הוראת התקנון האמורה בכפוף להוראות הדין או הנחיות מבקר המדינה.
 2. ועידת המפלגה, הנהלת המפלגה ובית הדין ינהלו פרוטוקול של ישיבותיהם והחלטותיהם. הפרוטוקולים יישמרו במשרדי הנהלת המפלגה, ויהיו פתוחים לעיון החברים במפלגה על-פי פנייה בכתב ובתיאום מראש עם הנהלת המפלגה.
 3. ההחלטות במוסדות המפלגה תתקבלנה ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
 4. נבצר מבעל תפקיד במוסדות המפלגה, למעט יו"ר המפלגה, למלא את תפקידו, או הודיע בעל תפקיד במוסדות המפלגה על סיום תפקידו, יהא יו"ר המפלגה רשאי למנות לו ממלא מקום זמני עד שייבחר או ימונה, לפי העניין, חבר אחד לתפקיד, וזאת אלא אם נקבעה הוראה אחרת לכך בתקנון זה.
 5. בכל מקום בתקנון זה בו נקצבה תקופת כהונתו של בעל תפקיד או של מוסד מסוים, תישמר רציפות כהונה באופן שבעל התפקיד או המוסד ימשיכו בתפקידם עד לבחירתם של בעל תפקיד או מוסד חדש במקום.
 6. נוכח מועדן של הבחירות לכנסת ה-21, בכל מקום שבו נקבעו מועדים למינוי מוסדות או בעלי תפקיד, יהיה רשאי או הגוף הממנה למנותם במועד מאוחר יותר, בכפוף לכל דין.

תקנון המפלגה

שם המפלגה הוא "תל"ם – תנועה לאומית ממלכתית בהנהגת משה (בוגי) יעלון" (להלן: המפלגה)

א. מטרות המפלגה

אלו הן מטרות המפלגה:

 1. המפלגה תפעל לחזק ולבצר את מדינת ישראל בארץ ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה, משגשגת ומוסרית, תוך טיפוח החינוך והערכים היהודיים-ציוניים המשותפים, והצבת מנהיגות ישרה ומחויבת שטובת המדינה ואזרחיה, ללא הבדל דת, גזע, מין או מגדר, בראש מעייניה.
 2. המפלגה תפעל למען הבטחת ריבונותה ובטחונה של מדינת ישראל ולמען בטחון כל אזרחיה, ותחתור להשגת שלום אמת בין מדינת ישראל ושכנותיה.
 3. המפלגה תפעל לעידוד כלכלה חופשית ופתוחה לעולם.
 4.  המפלגה תפעל לשיפור, פיתוח ושדרוג השירותים והטיפול באזרחי המדינה, ולצמצום הבירוקרטיה והרגולציה, לרווחת אזרחי המדינה בכל תחומי החיים: הבריאות, החינוך, הדיור, התחבורה, התשתיות הלאומיות, ההתיישבות, החקלאות, הרווחה, הביטחון האישי והתעשייה.
 5. המפלגה תפעל לקביעת סדרי עדיפויות לאומיים בתכנון, במימון ובביצוע, תוך מיצוי מיטבי של המשאבים הלאומיים ובקרה על עמידה ביעדים בכל דרגי הביצוע.
 6. המפלגה תפעל לטיפוח התרבות, החברה והספורט, באופן שוויוני ומייצג, ולמתן עדיפות בהקצאת משאבים והשקעה באוכלוסיות כבעלי מוגבלויות, נכים, קשישים וצעירים.

ב.  החברות במפלגה

ב.1.  זכאות לחברות

כחבר במפלגה יכול להתקבל מי שנתקיימו בו כל התנאים המצטברים הבאים:

 1. הוא אזרח מדינת ישראל;
 2. הוא בעל זכות בחירה בבחירות לכנסת ישראל;
 3. הוא אינו חבר במפלגה אחרת, אינו נכלל ברשימת מועמדים לכנסת שהוגשה על-ידי מפלגה אחרת, ואינו פועל מטעם מפלגה אחרת או רשימת מועמדים שהוגשה על-ידי מפלגה אחרת;
 4. הוא מזדהה עם מטרות המפלגה, מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, ופועל לקידום מטרות המפלגה ומדיניותה כפי שהוגדרו בתקנון זה;
 5. הוא שילם את דמי ההצטרפות או את דמי החבר שנקבעו לפי הוראות תקנון זה במועדם, ככל שנדרש לעשות כן;
 6. הוא לא הורשע בפסק דין בעבירה שיש עמה קלון, אלא אם חלפו שבע שנים מפסק הדין הסופי בעניינו.
 7. הוא לא ריצה עונש מאסר בפועל, אלא אם חלפו שבע שנים מהמועד שבו סיים לרצות את מאסרו.

ב.2.  הצטרפות למפלגה

 1. מועמד המבקש להצטרף כחבר למפלגה יחתום על בקשת הצטרפות אישית באמצעות טופס מקוון או בכתב (להלן: בקשת ההצטרפות).
 2. בקשת ההצטרפות תכלול את שם המבקש, כתובת מגוריו, מספר תעודת זהות, פרטי ההתקשרות (מס' טלפון וכתובת דוא"ל), וכן הצהרה כי המבקש ממלא אחר התנאים המפורטים בפרק ‎ב.1 לתקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראות התקנון.
 3. הנהלת המפלגה מוסמכת לדחות בקשת הצטרפות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובשל טעמים שיפורטו בכתב.
 4. החלטת הנהלת המפלגה שלא לקבל בקשת הצטרפות תימסר למבקש בכתב בתוך 45 יום ממועד הגשת הבקשה.
 5. מבקש שבקשתו סורבה יהא רשאי להגיש בקשה נוספת בחלוף שנה לפחות מהמועד בו סורבה בקשתו לאחרונה.

ב.3.  דמי חברות

 1. כל חבר מפלגה ישלם דמי חברות, ככל שייקבעו על-ידי הנהלת המפלגה.
 2. הנהלת המפלגה רשאית לפטור חבר מדמי חברות, והיא גם רשאית לתת הנחה בדמי החבר.

ב.4.  זכויות וחובות של חבר המפלגה

 1. חבר המפלגה מחויב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמפלגה, ולחתור להגשמת מטרותיה של המפלגה בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות מוסדותיה.
 2. התקנון והחלטות מוסדותיה של המפלגה מחייבים את כל חברי המפלגה, והם יפעלו על-פיהם.
 3. חבר המפלגה יהא זכאי, בכפוף לאמור בתקנון זה, לבחור ולהיבחר לכל תפקיד או מוסד של המפלגה.
 4. חבר המפלגה יהא רשאי, בכפוף לאמור בתקנון זה, להיבחר מטעם המפלגה כנציגה בכנסת, בממשלה או ברשות מקומית.

ב.5.  הפסקת חברות

 1. החברות במפלגה תפקע:

א.     במותו של החבר;

ב.      בפרישתו מן המפלגה על-פי הודעה בכתב;

ג.      בהרחקתו מן המפלגה לפי החלטה של בית הדין של המפלגה;

ד.      אם החבר לא שילם דמי חברות במועדם, ככל שחלה עליו חובה לעשות כן, וגם לאחר שניתנה לו התראה בכתב על כך – לא שילם את דמי החברות;

ה.     אם חדל להתקיים בחבר אחד (או יותר) מהתנאים המנויים בפרק ‎ב.1 לתקנון זה.

ג.   מוסדות המפלגה       

 1. מוסדות המפלגה הם אלה:

א.     יו"ר המפלגה;

ב.      הנהלת המפלגה;

ג.      ועידת המפלגה;

ד.      ועדת הבחירות;

ה.     ועדת הביקורת;

ו.       בית הדין;

ז.      סניפי המפלגה.

ד.  יו"ר המפלגה

ד.1.  תפקידיו וסמכויותיו של יו"ר המפלגה

 1. יו"ר המפלגה עומד בראש המפלגה, ומתווה את מדיניותה ואת דרכי ניהולה.
 2. יו"ר המפלגה עומד בראש ועידת המפלגה.
 3. יו"ר המפלגה יכהן כיו"ר הנהלת המפלגה וכחבר מן המניין בה, וימנה את הנהלת המפלגה ואת מנהלה הכללי מבין חבריה.
 4. יו"ר המפלגה ימנה את באי כוחה של המפלגה לפי חוק המפלגות, תשנ"ב-1992 וחוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973.
 5. יו"ר המפלגה יעמוד בראש רשימת המועמדים שתגיש המפלגה לכנסת, ויהיה מועמד המפלגה לכהונה כראש ממשלת ישראל.
 6. יו"ר המפלגה יקבע את רשימת מועמדי המפלגה לכנסת, ואת סדר שיבוצם ברשימה, ויציג את הרשימה בפני ועידת המפלגה. יו"ר המפלגה רשאי לשבץ ברשימת המועמדים לכנסת מטעם המפלגה גם מי שאינו חבר המפלגה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 7. יו"ר המפלגה מוסמך להחליט באופן בלעדי על חתימה על הסכמים קואליציוניים, על הצטרפות המפלגה כחברה בקואליציה, על שיתוף פעולה עם מפלגות או גופים אחרים, לרבות בעניין הגשת רשימת מועמדים לכנסת ביחד עם מפלגה אחרת, וכן להרכיב ממשלה ולמנות שרים ככל שתוטל עליו המשימה על ידי נשיא המדינה, בהתאם לדין.
 8. יו"ר המפלגה יעמוד בראש הסיעה שתייצג את המפלגה בכנסת, ויכהן כראש הסיעה.
 9. יו"ר המפלגה יקבע את זהותם של השרים ושל סגני השרים מטעם המפלגה, ואת זהותם של המועמדים מטעמה של הסיעה שתייצג את המפלגה בכנסת לתפקיד סגן יו"ר הכנסת, חברי ועדות הכנסת ויושבי ראש של ועדות הכנסת.
 10. בכל עניין בו לא נתונה הסמכות למי ממוסדות המפלגה, ליו"ר המפלגה תהא סמכות שיורית להכריע בו. יו"ר המפלגה רשאי להאציל את סמכויותיו לאחד מחברי המפלגה או להנהלת המפלגה, על-פי הודעה בכתב.

ד.2.  בחירת יו"ר המפלגה

 1. עם ייסודה של המפלגה, יתמנה מר משה (בוגי) יעלון להיות יו"ר המפלגה (להלן: היו"ר הראשון).
 2. היו"ר הראשון, מר משה (בוגי יעלון), יכהן בתפקידו עד ליום 31.12.2024, או עד שיודיע על פרישה מתפקידו, או עד שייבצר ממנו לכהן כיו"ר המפלגה לפי קביעת בית הדין של המפלגה.
 3. היו"ר הראשון יהיה רשאי להציג את מועמדותו לתפקיד יו"ר המפלגה גם לאחר תום תקופת כהונתו.
 4. ההוראות שבפרק ד.2 זה להלן יחולו מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 31 עד 33 ובכפוף להן.
 5. יו"ר המפלגה ייבחר על-ידי חברי ועידת המפלגה. הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ייערכו כל ארבע שנים, במועד שייקבע על-ידי הנהלת המפלגה באישורו של יו"ר המפלגה.
 6. על אף האמור בסעיף 35 לעיל, ועידת המפלגה רשאית להחליט על קיומן של בחירות מיוחדות לתפקיד יו"ר המפלגה לפני כל מערכת בחירות לכנסת. בחירות מיוחדות יתקיימו לא יאוחר מהיום ה-75 שלפני מועד הבחירות לכנסת.
 7. הבחירות ליו"ר המפלגה תהיינה חשאיות ושוות.
 8. הנהלת המפלגה רשאית לקבוע מועד מוקדם יותר לבחירת יו"ר המפלגה.
 9. הנהלת המפלגה תודיע לחברי הוועידה על מועד כינוס הוועידה לצורך עריכת הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה בהודעה בכתב, שתישלח לכל חבר ועידה לפחות 30 יום לפני מועד הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה.
 10. כל חבר מפלגה המכהן כחבר ועידה רשאי להודיע על מועמדותו לתפקיד יו"ר המפלגה, בהודעה בכתב שתימסר להנהלת המפלגה בתוך 10 ימים ממועד ההודעה על עריכת בחירות לתפקיד יו"ר המפלגה.
 11. חברי ועידת המפלגה יבחרו את יו"ר המפלגה מבין המועמדים לתפקיד בהצבעה ברוב מבין קולות המשתתפים בהצבעה. אם ספירת הקולות תעלה כי איש מהמועמדים לתפקיד לא קיבל לפחות 40% מהקולות, תכונס בתוך 7 ימים ישיבת ועידה נוספת, וייערך סיבוב בחירות שני, בו יבחרו חברי הוועידה את יו"ר המפלגה מבין שני המועמדים שקיבלו את מרב הקולות בסיבוב הראשון. ליו"ר המפלגה ייבחר המועמד שקיבל את רוב קולות המשתתפים בהצבעה בסיבוב השני.
 12. אם חדל יו"ר המפלגה לכהן בתפקידו, בין אם מחמת פרישתו, ובין אם מחמת שלפי קביעת בית הדין נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, יתקיימו בחירות מיוחדות לראשות המפלגה בתוך 120 יום מהמועד בו הסתיימה כהונת היו"ר.
 13. ועידת המפלגה תבחר ממלא מקום זמני לתפקיד יו"ר המפלגה עד לבחירת יו"ר חדש למפלגה. ממלא המקום הזמני שייבחר על-ידי ועידת המפלגה רשאי להתמודד לתפקיד יו"ר המפלגה בבחירות מיוחדות אלה. לצורך כך תכונס ועידת המפלגה בתוך שבעה ימים מהמועד שבו חדל יו"ר המפלגה לכהן בתפקידו.
 14. ועידת המפלגה רשאית לאשר כי במקרה של בחירת ממלא מקום זמני לתפקיד יו"ר המפלגה, ניתן יהיה למנות לתפקיד זה גם מי שאינו חבר מפלגה, ובלבד שהוא מכהן כחבר הכנסת או כשר מטעם המפלגה.

ה.  הנהלת המפלגה

ה.1. תפקידיה וסמכויותיה של הנהלת המפלגה

 1. הנהלת המפלגה תנהל את ענייניה השוטפים של המפלגה, תהא מוסמכת לקבל בשמה כל החלטה בעניינים אלה ולבצע כל פעולה, בכפוף לכל דין, ויהיו מסורות לה כל הסמכויות הדרושות לניהול המפלגה, למעט הסמכויות שנקבעו בתקנון זה למוסד אחר של המפלגה.
 2. הנהלת המפלגה תהא אחראית על ניהול הכספים והחשבונות של המפלגה, שירוכז בידי גזבר המפלגה, תוך שמירה על כללי מינהל תקין בהתאם להוראות הדין ולהנחיות מבקר המדינה.
 3. הנהלת המפלגה תהא רשאית לקבוע חובת תשלום של דמי חבר שנתיים ודמי הצטרפות למפלגה ואת סכומיהם, ותהא רשאית לתת פטור מתשלום דמי החברות או הנחה בדמי החברות.
 4. הנהלת המפלגה תציג בראשית כל שנה אזרחית את תקציב הפעולות השנתי של המפלגה.
 5. הנהלת המפלגה תהא רשאית לפעול באמצעות ועדות משנה שימונו מקרב חבריה.
 6. הנהלת המפלגה תקבע את מועד הבחירות לוועידת המפלגה. הנהלת המפלגה אחראית לפרסם הודעה על קיומן של בחירות כאמור באתר האינטרנט של המפלגה או בעיתון יומי, 30 יום לפחות לפני מועד הבחירות.
 7. הנהלת המפלגה תקבע – באישורו של יו"ר המפלגה – את מועד הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה.
 8. הנהלת המפלגה רשאית, על פי החלטתה, לכנס את ועידת המפלגה לישיבות שאינן מן המניין, ובאופן דחוף ומיידי, וזאת בהתראה של לפחות 48 שעות מראש.
 9. הנהלת המפלגה רשאית, בכל עת, להביא הצעת החלטה מטעמה לכל מוסד או ועדה של המפלגה. הצעה מטעם הנהלת המפלגה תובא להצבעת המוסד הרלוונטי במפלגה בהזדמנות הראשונה (ולכל המאוחר בתוך 30 יום), אלא אם החליטה הנהלת המפלגה לדחות את ההצבעה.
 10. הנהלת המפלגה רשאית לבקש מבית הדין להפסיק את חברותו של אחד מחברי המפלגה או להשעות חבר מפלגה.
 11. הנהלת המפלגה תמנה את ועדת הבחירות של המפלגה.
 12. הנהלת המפלגה תמנה, באישורו של יו"ר המפלגה, את יו"ר מטה הבחירות בבחירות בהן מתמודדים המפלגה או חבריה.
 13. הנהלת המפלגה תמנה מבין חברי המפלגה את נושאי התפקידים הבאים:

א.     נשיא בית הדין וחברי בית הדין של המפלגה;

ב.      דובר המפלגה;

ג.      גזבר המפלגה;

ד.      מורשי החתימה של המפלגה;

ה.     היועץ המשפטי של המפלגה;

ו.       רואה החשבון של המפלגה.

ה.2. מינוי חברי הנהלת המפלגה וסדרי עבודתה

 1. חברי הנהלת המפלגה ומנהלה הכללי ימונו על ידי יו"ר המפלגה, מבין חברי המפלגה. מספרם של חברי ההנהלה יהא אי-זוגי, והוא לא יפחת מ-5.
 2.  חבר הנהלת המפלגה יכול להיות מועמד ברשימת המועמדים שתגיש המפלגה לכנסת.
 3. הנהלת המפלגה תקבע את סדרי עבודתה, ובכלל זאת תסדיר את מועדי ישיבותיה, הנושאים שעל סדר יומן ואופן ניהולן, וכן כל נושא אחר הקשור בפעילותה של הנהלת המפלגה.
 4. המניין החוקי לכינוסה של הנהלת המפלגה ולקבלת החלטות בה הוא 3 חברים.
 5. החלטותיה של הנהלת המפלגה תתקבלנה ברוב מבין קולות המשתתפים בהצבעה. היו הקולות שקולים, ליו"ר המפלגה או למי שיו"ר המפלגה אצל לו את סמכותו יינתן קול מכריע.
 6. החלטה של הנהלת המפלגה יכולה להתקבל גם באמצעות משאל טלפוני או באמצעות הצבעה בכתב, לרבות בדוא"ל.
 7. במקרה בו הנהלת המפלגה תמנה 4 חברים בלבד, כתוצאה ממצב של נבצרות זמנית של יו"ר המפלגה, ובתקופה זאת בלבד, יהא לחבר ההנהלה המבוגר ביותר קול כפול.

ו.    ועידת המפלגה

ו.1.   סמכויות הוועידה ותפקידיה

 1. ועידת המפלגה היא המוסד הדן בנושאים העקרוניים של המפלגה.
 2. תפקידי הוועידה, בכפוף להוראות תקנון זה, הם:

א.     לבחור את יו"ר המפלגה;

ב.      לדון ולהחליט בדבר שינוין של מטרות המפלגה;

ג.      לדון ולהחליט בדבר שינויו של שם המפלגה;

ד.      לדון ולהחליט בדבר שינויו של תקנון המפלגה;

ה.     לבחור את ועדת הביקורת של המפלגה;

ו.       לדון בכל נושא אשר הנהלת המפלגה או יו"ר המפלגה יחליטו להעבירו לדיון בפניה;

ז.      לבקש מבית הדין להכריז על נבצרותו של יו"ר המפלגה;

 1. הוועידה רשאית – באישורו של יו"ר המפלגה – לאצול את סמכות מסמכויותיה להנהלת המפלגה.

ו.2.   הרכב הוועידה

 1. הוועידה תמנה 50 חברים אשר ייבחרו מקרב חברי המפלגה.
 2. הוועידה הראשונה של המפלגה תורכב מחברים מייסדים אשר חתמו על הבקשה לייסוד המפלגה, ותכהן למשך 4 שנים ממועד כינוסה הראשון.
 3. חברי הוועידות הבאות ייבחרו על-ידי כלל חברי המפלגה, אחת ל-4 שנים.
 4. יו"ר המפלגה ישמש כיו"ר הוועידה, הן לוועידה הראשונה והן לוועידות שיכוננו אחריה.
 5. יו"ר המפלגה יהא רשאי להסמיך חבר ועידה אחר לעמוד במקומו באופן זמני כיו"ר הוועידה, ולהאציל לו סמכות מסמכויותיו מכוח תקנון זה.
 6. כל חבר מפלגה יהא רשאי להודיע על מועמדותו לתפקיד חבר ועידה, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לוועדת הבחירות תוך 30 יום מיום פרסום ההודעה על קיומן של בחירות לוועידת המפלגה.
 7. ביקש חבר ועידה להפסיק את חברותו בוועידה או שנבצר ממנו לשמש כחבר ועידה, יו"ר המפלגה יהא רשאי למנות במקומו חבר ועידה מבין חברי המפלגה.

ו.3.   כינוס הוועידה

 1. הוועידה תתכנס לישיבות מן המניין על-ידי זימון של יו"ר המפלגה או של הנהלת המפלגה, או על-פי בקשה בכתב שתופנה אל הנהלת המפלגה בחתימת למעלה מ-50% מחברי הוועידה, אך בכל מקרה לא פחות מפעם בשנה. הוגשה בקשה כאמור להנהלת המפלגה מטעם למעלה מ-50% חברי הוועידה – תתכנס הוועידה תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה האמורה.
 2. ועידת המפלגה תתכנס על ידי הודעה שתישלח בכתב לכל חבר ועידה בדואר רגיל או בפקס או בדואר אלקטרוני, ובה יצוינו יום, שעה, מקום וסדר יום לישיבה.
 3. המניין החוקי בישיבות הוועידה הנו לפחות 50% מחבריה.
 4. נוכח יו"ר הוועידה (או מי שיו"ר הוועידה אצל לו את סמכותו לעניין זה) כי מספר החברים בישיבה פחת מ-50% מחבריה, רשאי הוא, בחלוף שעתיים מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה, לקיים את הישיבה בכל מניין שהוא.

ו.4.   סדר יומה של הוועידה

 1. יו"ר המפלגה יקבע את סדר יומה, מועדה ומקום קיומה של ועידת המפלגה.
 2. למעלה מ-50% מחברי הוועידה רשאים לדרוש בכתב מיו"ר הוועידה להעלות נושא לדיון בישיבת הוועידה, ויו"ר הוועידה יעלה את הנושא לדיון בישיבה הקרובה של הוועידה. יו"ר הוועידה יהא רשאי לדחות את מועד הדיון בנושא האמור לישיבה שלאחר מכן.
 3. החלטות ועידת המפלגה יתקבלו ברוב של קולות המשתתפים בהצבעה, זולת אם החוק דורש רוב אחר. היו הקולות שקולים, קולו של יו"ר המפלגה יכריע בהצבעה.
 4. על אף האמור לעיל, ההחלטות הבאות תתקבלנה ברוב של 75% מכלל חברי הוועידה:

א.     החלטות בדבר שינוי מטרותיה או שמה של המפלגה;

ב.      החלטות על בחירות מיוחדות לתפקיד יו"ר המפלגה כאמור בסעיף ‎36 לעיל;

ג.      החלטה בדבר פנייה לבית הדין בנוגע לנבצרותו של יו"ר המפלגה.

ז.    ועדת הביקורת

 1. בהתאם לאמור בסעיף 19 לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992, למפלגה יהיה מוסד לביקורת. כחבר המוסד לביקורת יכול להיבחר כל חבר מפלגה (בכפוף להוראת סעיף ‎85 להלן), למעט חבר הנהלת המפלגה או בית הדין של המפלגה.
 2. ועידת המפלגה תבחר מבין חברי המפלגה את חברי ועדת הביקורת, ואת העומד בראשה.
 3. ועדת הביקורת תמנה שלושה חברים. יו"ר ועדת הביקורת יהיה רו"ח או עו"ד או בעל ניסיון מוכח בתחום הביקורת, ויתר חברי הוועדה יהיו בעלי השכלה רלוונטית.
 4. ועדת הביקורת מופקדת על הביקורת הפנימית במפלגה, לרבות הפעילות הכספית, טיפול בנכסים, טוהר מידות ומנהל תקין של המפלגה.
 5. תקופת כהונתה של ועדת הביקורת היא שלוש שנים. ניתן לשוב ולבחור חבר ועדת ביקורת שכהונתו הסתיימה.
 6. חברי המפלגה, עובדיה, נציגיה, העושים בשליחותה וכן מוסדותיה השונים יהיו נתונים לביקורתה של ועדת הביקורת.
 7. בפעולתה המקצועית לא תהיה ועדת הביקורת כפופה למרותו של אף מוסד ממוסדות המפלגה.
 8. ועדת הביקורת רשאית להיעזר באנשי מקצוע לשם מילוי תפקידיה.
 9. ועדת הביקורת תקבע את תכנית הביקורת, את הנושאים העומדים לביקורת ואת דרכי הבדיקה.
 10. הנהלת המפלגה תדון בדוחות ועדת הביקורת ובהמלצותיה.
 11. ועדת הביקורת תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנון זה.
 12. חברי ועדת הביקורת יהיו רשאים – בהודעה מראש – להשתתף כמשקיפים בישיבותיה של הנהלת המפלגה ובישיבותיה של ועידת המפלגה.

ח.  ועדת הבחירות

 1. הנהלת המפלגה תמנה מקרב חברי המפלגה את ועדת הבחירות ואת העומד בראשה, והיא רשאית למנות גם חברי הנהלה.
 2. ועדת הבחירות תמנה לפחות 3 חברים. היועץ המשפטי של המפלגה או מי שהוא יסמיך לכך ישמש כמשקיף בוועדת הבחירות.
 3. ועדת הבחירות תהא אחראית לקיום הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ולוועידת המפלגה, ולשם כך תקבע את סדרי עבודתה, ואת כל ההסדרים והפרטים הנוגעים לאופן עריכת הבחירות.

ט. בית הדין

ט.1. מינוי נשיא וחברי בית הדין

 1. הנהלת המפלגה תמנה את נשיא בית הדין של המפלגה ואת חברי בית הדין, והם יאושרו על-ידי ועידת המפלגה.
 2. נשיא בית הדין יהא עורך דין בעל ותק של 10 שנים לפחות. יתר החברים בו יהיו עורכי דין בעלי ותק של 5 שנים לפחות.
 3. בית הדין ימנה 7 חברים, שאינם חברים במוסדות המפלגה ואינם עובדי המפלגה, נבחרים או מועמדים מטעמה.
 4. כהונת חבר בבית הדין תימשך 4 שנים. ניתן לשוב ולבחור לבית הדין חבר שכהונתו הסתיימה.
 5. חדל אחד מחברי בית הדין לכהן בו במהלך כהונתו, תמנה הנהלת המפלגה חבר אחר לתפקיד, והוא יאושר על ידי ועידת המפלגה.

ט.2. סמכויות בית הדין

 1. בית הדין הוא המוסד השיפוטי העליון של המפלגה ואין הוא נתון למרותו של מוסד מפלגתי אחר אלא למרותו של הדין בלבד.
 2. בית הדין יהיה כפוף בראש ובראשונה לתקנון המפלגה. בהחלטותיו ישקול בית הדין את טובת המפלגה, וכן מוסמך הוא לשקול שיקולים נוספים, לרבות כללי הצדק הטבעי והיושר, הכל לפי שיקול דעתו. כל חברי המפלגה ומוסדותיה כפופים להחלטות בית הדין.
 3. לבית הדין של המפלגה סמכות בלעדית לדון בכל עניין הנוגע למפלגה, למוסדות המפלגה ולסמכותם, ולחברי המפלגה בכשירותם כחברים בה, וכן בפרשנות ובקיום הוראותיו של תקנון המפלגה ובקיום החלטותיהם של מוסדות המפלגה.
 4. בית הדין מוסמך ליתן פסק דין וכל החלטה אחרת, בהתאם לאמצעים המפורטים בתקנון זה.
 5. אין בסמכויות בית הדין כדי להקנות לו מעמד בקביעת מדיניות המפלגה או בהתערבות בהחלטות עקרוניות של מוסדות המפלגה.
 6. בית הדין רשאי – לפי בקשתה של ועידת המפלגה – להכריז על נבצרות זמנית או קבועה של יו"ר המפלגה. הדיון בבקשה כאמור יתקיים בהרכב של כל חברי בית הדין. החלטה בדבר נבצרותו של יו"ר המפלגה תתקבל פה אחד.

ט.3. סמכות משמעתית

 1. בית הדין רשאי להטיל על חבר מפלגה אחד או יותר מאמצעי המשמעת המפורטים להלן:

א.   אזהרה;

ב.    נזיפה;

ג.     השעיה מחברות במפלגה לתקופה שיקבע בית הדין;

ד.    הדחה מתפקיד במפלגה או מטעמה;

ה.    הרחקה של חבר מהמפלגה;

ו.             מתן כל סעד אחר אשר בית הדין ימצא לנכון וראוי בנסיבות העניין ואשר אין מניעה לתיתו על פי דין.

 1.  לבקשת יו"ר המפלגה, בית הדין רשאי להרחיק או להשעות מן המפלגה חבר מפלגה המכהן כחבר הכנסת אם פסק לגביו כי:

א.       הוא פעל בניגוד למשמעת המוטלת על חברי הסיעה בכנסת בעניינים מהותיים, כגון בנושאי מינוי ממשלה, הרכבה ושריה, תקציב, חוקי יסוד, הצבעות אמון ואי אמון בממשלה ועמדת המפלגה באשר להסכמים מדיניים;

ב.        הוא הפר את החלטות המפלגה בכך שנהג בניגוד להחלטות המפלגה מבלי לקבל אישור מפורש לכך מטעם יו"ר המפלגה או הנהלתה.

ט.4. סדרי הדין

 1. בית הדין של המפלגה ינהל את דיוניו בהרכב של שלושה דיינים, אשר ימונה לצורך דיון בעניין  מסוים על ידי נשיא בית הדין.
 2. נשיא בית הדין רשאי לקבוע כי נושא שהובא בפני בית הדין יידון בהרכב אחר, ובכל מקרה ההרכב יכלול מספר אי-זוגי של דיינים ולכל הפחות שלושה.
 3. נשיא בית הדין יקבע את סדרי העבודה של בית הדין.
 4. בית הדין יקבע את סדרי הדין בפניו (וכל שינוי בהם) ויפרסם אותם לחברי המפלגה ולמוסדותיה באתר האינטרנט של המפלגה.

י.    סניפי המפלגה

 1. הנהלת המפלגה תהא רשאית להחליט על הקמת סניפים של המפלגה ברחבי הארץ, לאחר היוועצות עם יו"ר המפלגה ובאישורו.
 2. ההחלטה על הקמת סניף תכלול הגדרה של תחום פעולתו הגיאוגרפי.
 3. סניפי  המפלגה כפופים למוסדות המפלגה ויקיימו את הוראותיהם.
 4. לכל סניף יהיה יו"ר אשר ייבחר על ידי הנהלת המפלגה וינהל את פעילות הסניף. הנהלת המפלגה רשאית להחליף את יו"ר הסניף על פי שיקול דעתה.
 5. סניף המפלגה אינו אישיות משפטית נפרדת מהמפלגה.
 6. פעילותו הכספית של הסניף תבוצע באמצעות גזברות המפלגה ועל פי הנחיותיה של הנהלת המפלגה.

יא. שינוי התקנון

 1. חברי ועידת המפלגה יוכלו להגיש להנהלת המפלגה הצעה לשינוי תקנון זה. על ההצעה המוגשת יהיו חתומים לפחות 25% מכלל חברי הוועידה.
 2. הצעת חברי הוועידה תובא לדיון בפני הנהלת המפלגה, וזו תוכל לאשרה, לדחותה או לאשרה בכפוף לשינויים.
 3. הצעה לשינוי תקנון אשר אושרה על-ידי הנהלת המפלגה תובא להצבעה בוועידת המפלגה, אשר תכריע בה ברוב של קולות המשתתפים בהצבעה.
 4. הצעה לשינוי תקנון אשר לא אושרה על ידי הנהלת המפלגה, תובא להצבעה בוועידת המפלגה אם חתומים עליה לפחות 50% מחברי הוועידה. במקרה כאמור, הרוב הדרוש לאישור ההצעה בוועידה יעמוד על 75% מכלל חברי הוועידה.
 5. הנהלת המפלגה רשאית להציע הצעות לשינוי תקנון זה, ולזמן את ועידת המפלגה לדיון בהן ולהצבעה עליהן; החלטת הוועידה על שינוי תקנון כאמור תתקבל ברוב של קולות המשתתפים בהצבעה.
 6. על אף האמור לעיל, כל עוד היו"ר הראשון מכהן בתפקידו – שינוי התקנון טעון את הסכמתו.

יב.  הוראות כלליות

 1. במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תקנון זה לבין הוראות הדין או הנחיות מבקר המדינה, יקראו את הוראת התקנון האמורה בכפוף להוראות הדין או הנחיות מבקר המדינה.
 2. ועידת המפלגה, הנהלת המפלגה ובית הדין ינהלו פרוטוקול של ישיבותיהם והחלטותיהם. הפרוטוקולים יישמרו במשרדי הנהלת המפלגה, ויהיו פתוחים לעיון החברים במפלגה על-פי פנייה בכתב ובתיאום מראש עם הנהלת המפלגה.
 3. ההחלטות במוסדות המפלגה תתקבלנה ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
 4. נבצר מבעל תפקיד במוסדות המפלגה, למעט יו"ר המפלגה, למלא את תפקידו, או הודיע בעל תפקיד במוסדות המפלגה על סיום תפקידו, יהא יו"ר המפלגה רשאי למנות לו ממלא מקום זמני עד שייבחר או ימונה, לפי העניין, חבר אחד לתפקיד, וזאת אלא אם נקבעה הוראה אחרת לכך בתקנון זה.
 5. בכל מקום בתקנון זה בו נקצבה תקופת כהונתו של בעל תפקיד או של מוסד מסוים, תישמר רציפות כהונה באופן שבעל התפקיד או המוסד ימשיכו בתפקידם עד לבחירתם של בעל תפקיד או מוסד חדש במקום.
 6. נוכח מועדן של הבחירות לכנסת ה-21, בכל מקום שבו נקבעו מועדים למינוי מוסדות או בעלי תפקיד, יהיה רשאי או הגוף הממנה למנותם במועד מאוחר יותר, בכפוף לכל דין.